§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Medical Hemp dostępny pod adresem internetowym www.medicalhemp.pl, prowadzony jest przez POLFABION Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Poznań, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000599686, o kapitale zakładowym 5000 PLN, NIP: 7792439122, REGON: 363646732

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej www.medicalhemp.pl oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla Osób, w szczególności dla Klientów, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Osoba. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem: ul. Syta 114 W, 02-987 Warszawa.
 3. POLFABION Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Ptasiej 10, kod pocztowy: 61-316, posiadająca numer NIP: 7792439122, REGON: 363646732, jest właścicielem Sklepu i przysługują jej do Sklepu wszelkie prawa autorskie, a jego elementy takie jak oprogramowanie Sklepu, elementy graficzne, w tym materiały ilustracyjne, zdjęciowe, kompozycje lub układ strony, bazy danych, znaki towarowe są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 880 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Jakiekolwiek wykorzystanie powyższych materiałów wymaga uprzedniej zgody Prezesa Zarządu Polfabion Sp. z o.o. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§2

Definicje

 1. Medical Hemp lub Sprzedawca – właściciel Sklepu, o którym mowa w §1 Regulaminu.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.medicalhemp.pl.
 3. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 k.c., a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia poprzez formularz zamówienia zamieszczony w Sklepie.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – regulamin Sklepu określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym zasady sprzedaży w ramach sklepu internetowego przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie świadczenia których niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dobro znajdujące się w ofercie Sklepu przeznaczone do sprzedaży w ramach Sklepu.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Syta 114 W, 02-987, Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: pomoc@medicalhemp.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 61 662 34 00
 4. Numer fax Sprzedawcy: 61 662 34 00
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Raiffeisen Bank Polska SA Oddział w Poznaniu: 35 1750 1019 0000 0000 3839 5696
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09.00-16.00.

§4

Zasady świadczenia usług i wymagania techniczne

 1. Medical Hemp za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące usługi:
  1. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu i zawierania Umów sprzedaży na odległość,
  2. udostępnienie Klientom funkcji w Sklepie umożliwiających uzyskanie dostępu do konta oraz dodatkowych informacji dotyczących działalności Sklepu.
 2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w Regulaminie.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 4. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: komputer, tablet lub telefon komórkowy,
 5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 6. włączona obsługa plików cookies,
 7. zainstalowany program FlashPlayer.
 8. Informacje o Produktach podane w Sklepie, zawierające elementy istotne do zawarcia umowy, takie jak cena, opis, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Umowa pomiędzy Medical Hemp a Klientem zawarta zostaje z chwilą potwierdzenia przez Medical Hemp przyjęcia zamówienia do realizacji.

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez wypełnienie formularza Zamówienia i podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 7. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 8. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Sklepie.
 • §6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne.
 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma własny login oraz hasło. Klient zobowiązany jest do utrzymania poufności loginu i hasła do konta w Sklepie.
 4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres siedziby Medical Hemp.

§7

Zasady składania Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu możliwe jest po uprzedniej rejestracji w Sklepie i złożeniu konta lub wypełnieniu formularza zamówienia i podaniu niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia odbywa się wyłącznie w dni robocze.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
 4. zalogować się lub wybrać możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 5. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia;
 6. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 7. wybrać sposób dostawy;
 8. wybrać formę płatności;
 9. kliknąć „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności;
 10. w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 11. Zamówienia Produktów składane są dwuetapowo. Po złożeniu zamówienia do Klienta, na podany w Formularzu adres e-mail, przesyłane zostanie potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz dane do dokonania płatności, o ile płatność już nie została dokonana.
 12. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierającymi podatek VAT, wyrażonymi w złotych polskich (PLN), przy czym cena Produktów nie obejmuje kosztów dostawy.
 13. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Medical Hemp. Medical Hemp zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych Produktów bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą potwierdzonych Zamówień będących w trakcie realizacji. Jeżeli cena podana przez Medical Hemp jest błędna, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Medical Hemp przed potwierdzeniem Zamówienia.
 14. Koszty i formy wysyłki (w tym koszty opakowania) zamówionego Produktu, zostaną Klientowi każdorazowo przedstawione przed złożeniem Zamówienia. Klient składając Zamówienie zobowiązany jest wybrać jedną z dostępnych form dostawy Produktu, akceptując jednocześnie związane z tym koszty, jeżeli takie występują.
 15. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i prawidłowych danych wskazanych na Formularzu zamówienia. Podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia przez Medical Hemp. Medical Hemp w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, jeżeli z powyższego powodu, pomimo dochowania przez Medical Hemp i firmę doręczającą Produkt należytej staranności dostarczenie Produktu lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
 16. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w chwili weryfikacji Zamówienia. W razie chwilowego braku dostępności Produktu, Medical Hemp może zaoferować Klientowi inny sposób lub inne warunki realizacji zamówienia. Przyjęcie przez Klienta oferty Medical Hemp jest równoznaczne z potwierdzeniem Zamówienia.
 17. Potwierdzenie Zamówienia przez Medical Hemp jest wiążące dla obu stron zawartej w ten sposób Umowy Sprzedaży.
 18. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Medical Hemp, w tym o nowościach, promocjach oraz aktualnościach.

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności.
 5. Płatność przy odbiorze za pobraniem;
 6. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 7. Płatności elektroniczne za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Medical Hemp;
 8. Płatność kartą płatniczą akceptowaną przez Medical Hemp;
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu

§9

Realizacja zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez Medical Hemp oraz po dokonaniu płatności w przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
 5. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 6. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 10. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia wynikającego z przyczyn niezależnych od Medical Hemp niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, który będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 11. Przy każdym Produkcie podana jest dostępność Produktu oraz może być określony szacunkowy czasu dostawy, z uwzględnieniem wybranego sposobu płatności i transportu. Dostępność oraz czas realizacji Zamówienia określony jest jedynie informacyjnie, w szczególności Medical Hemp poinformuje, iż okres dostawy może ulec wydłużeniu w wyniku działań mających charakter Siły Wyższej. W razie opóźnienia w dostawie, Medical Hemp na prośbę Klienta będzie interweniował wobec kuriera, dostawcy lub operatora pocztowego, oczekując rozwiązania problemu w sposób satysfakcjonujący Klienta.
 12. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest tylko do odbiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwa jest po indywidualnym uzgodnieniu pomiędzy a Klientem.
 13. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą potwierdzenia odbioru Produktu przez Klienta.
 14. Zamówienie będzie anulowane, jeżeli Klient w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia lub po dostarczeniu Produktu nie dokona płatności.

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w sposób zapewniający bezpieczny transport. Produkt powinien być zwrócony wraz ze wszystkimi akcesoriami, wyposażeniem i dokumentami dołączonymi do Produktu na adres Medical Hemp wskazany w potwierdzeniu Zamówienia.
 15. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 16. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 17. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 18. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 19. Klient może za zgodą Medical Hemp wymienić zakupiony Produkt na inny oferowany za pośrednictwem Sklepu. Do procedury wymiany odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące realizacji prawa odstąpienia od umowy.
 20. W pozostałym zakresie zastosowanie znajduje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§11

Reklamacja i gwarancja

 1. Obowiązkiem Medical Hemp jest dostarczenie Produktu pozbawionego wad. Z chwilą zauważenia wad lub niezgodności Produktu z umową, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Medical Hemp.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Medical Hemp wskazany w potwierdzeniu Zamówienia lub na adres siedziby, natomiast roszczenia z tytułu gwarancji na adres gwaranta wskazany na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.
 3. Medical Hemp nie przyjmuje przesyłek reklamowanego Produktu wysłanych za pobraniem.
 4. Klient ponosi koszty wysyłki reklamowanego Produktu, chyba że Medical Hemp uzna reklamację.
 5. Medical Hemp zastrzega sobie 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Klienta o sposobie jej załatwienia.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Medical Hemp zobowiązuje się do naprawy lub wymiany Produktu na nowy w możliwie najkrótszym terminie oraz do niezwłocznego zwrotu kosztów przesyłki reklamowanego Produktu.
 7. Medical Hemp dołoży wszelkich starań, aby przedstawiona w Sklepie informacja była przygotowana jak najbardziej rzetelnie. Ewentualne różnice w wyglądzie, w tym kolorystyce prezentowanego w Sklepie asortymentu, które wynikają z niewłaściwych personalnych ustawień komputera lub właściwości sprzętu Klienta, nie podlegają reklamacji.
 8. Medical Hemp nie udziela gwarancji na Produktu. Produktu mogą być objęte gwarancją producenta lub importera; w takim wypadku okres jak i warunki gwarancji zależą od poszczególnych producentów i produktów.
 9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13

Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Medical Hemp, jako administrator danych osobowych oświadcza, że dane podane przez Klientów będą przetwarzane przez niego zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do poprawiania ich lub usunięcia z bazy Sklepu.
 4. Medical Hemp oświadcza, że dokonywane transakcje elektroniczne są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

§14

Awarie techniczne

 1. Medical Hemp dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. W każdym przypadku zaistnienia Awarii Technicznej Medical Hemp dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki zaistniałego zdarzenia.
 2. Medical Hemp zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia Awarii Technicznej. Medical Hemp zobowiązuje się, aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Klientów. W tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.
 3. Medical Hemp nie ponosi odpowiedzialności za Awarie Techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, działaniem Klientów albo ingerencją osób trzecich.
 4. W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej Medical Hemp nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Sklepu,

§15

Reklamacja w zakresie działania Serwisu

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu mogą być zgłaszane przez Klientów w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: pomoc@medicalhemp.pl bądź poprzez formularz dostępny w Sklepie.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. Nazwę/Imię i nazwisko Klienta
  2. Adres siedziby/zamieszkania Klienta
  3. Przedmiot reklamacji
  4. Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji
  5. Oczekiwania Użytkownika wobec Medical Hemp.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Medical Hemp w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Medical Hemp zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

§16

Postanowienia końcowe

 1. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Klienta oraz Medical Hemp.
 2. Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować w formie elektronicznej, na adres pomoc@medicalhemp.pl bądź poprzez formularz dostępny w Sklepie.