Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług POLFABION Spółka z o.o. poprzez Serwis.

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest POLFABION Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Ptasiej 10, kod pocztowy: 61-316, posiadająca numer NIP: 7792439180, REGON: 36365735100000. Zgodnie z treścią Polityki Prywatności, Administrator pozostaje podmiotem zarządzającym i administrującym Serwisem od strony technicznej oraz podmiotem zarządzającym danymi osobowymi i przetwarzającym te dane osobowe.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Stosowane przez Administratora procedury zapewnienia bezpieczeństwa danych skutecznie chronią dane przed jakąkolwiek ingerencją osób trzecich.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 5. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 6. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 7. Użytkownik może przeglądać strony Serwisu anonimowo. Jednak skorzystanie przez Użytkownika z usług Serwisu może wymagać podania danych osobowych wymaganych w danym formularzu. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo niepodania danych osobowych, co będzie to skutkowało brakiem możliwości skorzystania z oferowanych poprzez Serwis usług.
 8. Dane podane przez Użytkownika w formularzu są przetwarzane w celach określonych w treści odebranych przez Administratora zgód, w celu należytego świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, chyba że Administrator uzyska w tym celu zgodę Użytkownika, będzie to niezbędne dla zrealizowania na rzecz Użytkownika usług lub będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Administrator przewiduje powierzenie danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym w rozumieniu art. 31 Ustawy. Powierzenie danych nastąpi wyłącznie w celu ich przetwarzania na rzecz i zlecenie Administratora. Dane mogą być powierzone następującym kategoriom podmiotów:
 11. świadczącym usługi informatyczne (wykonywanie zleceń związanych
 12. z funkcjonowaniem Serwisu, naprawą awarii Serwisu itp.),
 13. dostarczającym hosting (serwery, na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),
 14. świadczącym usługi księgowo-rachunkowe (wystawianie rachunków, faktur);
 15. operatorom systemów płatności elektronicznej
 16. świadczącym usługi w zakresie dostarczania przesyłek i korespondencji do Użytkowników,
 17. świadczącym usługi marketingowo-reklamowe,
 18. świadczącym usługi prawne.
 19. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty zewnętrzne należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy.
 20. Gromadzone informacje o Użytkownikach będą przez Administratora przechowywane tak długo, jak jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich zgromadzenia.
 21. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Użytkownik, którego dane dotyczą, może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych w celu realizacji swoich praw, w tym z prośbą o udzielenie informacji oraz wyjaśnień w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 22. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Użytkownika administratora danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 23. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Administratorowi, może nastąpić poprzez adres poczty elektronicznej: pomoc@medicalhemp.pl.
 24. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 25. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 26. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.medicalhemp.pl, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i usługi świadczone przez podmiot trzeci, w ramach powyżej wskazanych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 27. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.